Daudzdzīvokļu nami

SIA “PBLC Biznesa centrs” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi,  SIA “PBLC Biznesa centrs” nodrošina kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Veicam kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kā arī veicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Individuāli katrai dzīvojamajai mājai, veicot iepriekšēju analīzi, tiek sastādīts piemērots apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts. Tiek ņemta vērā gan objekta specifika, gan tā iedzīvotāju, īrnieku vēlmes un finansiālās iespējas. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sākotnējais piedāvāto pakalpojumu klāsts, uz kā pamata tiek sastādīts pamatpiedāvājums objekta pārvaldīšanai, ko var papildināt vai optimizēt ar klientu specifiskajām vajadzībām un izteiktajām vēlmēm:

 

 • Koptelpu uzkopšana;
 • Teritorijas uzkopšana;
 • Dārznieku pakalpojumi;
 • Kopīpašuma logu mazgāšana;
 • Tehnika teritorijas uzkopšanai;
 • Mazvērtīgais inventārs un tīrīšanas līdzekļi;
 • Līdzekļi sīku remontdarbu veikšanai;
 • Ēkas tehniskā vadība, inženierkomunikāciju apsaimniekošana:
  • Siltummezgla tehniskā apkope.
  • Apkures sistēmas tehniskā uzturēšana;
  • Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu apkope;
  • Elektrosistēmas, koptelpu un āra apgaismojuma uzturēšana;
  • Vājstrāvu sistēmu uzturēšana koptelpās;
  • Durvju pieejas sistēmas, domofonu apkalpošana;
  • Deratizācija, dezinsekcija
  • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana
  • Ugunsdrošības sistēmas apkalpošana
  • Pazemes stāvvietas vārtu apkalpošana 
 • 24 h avārijas dienesta pakalpojumi;
 • Finanšu uzskaite, grāmatvedība;
 • Maksas sadalīšana par Īpašuma pārvaldīšanu un maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem;
 • Rēķinu sagatavošanas un piestādīšana dzīvokļu īpašniekiem;
 • Ar īpašuma saistīto parādu piedziņa (darbs ar debitoriem);
 • Atskaišu sagatavošana un iesniegšana nekustamo īpašumu īpašniekiem;
 • Datubāzu uzturēšana;
 • Līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • Darbs ar valsts un pašvaldību institūcijām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ietvaros;
 • Objektu apsekošana, defektu aktu sastādīšana un tehnisko slēdzienu sagatavošana;
 • Pārrunu, kopības kopsapulču un anketēšanas organizēšana ar atsevišķo īpašumu īpašniekiem.

Mūsu video